Pomiary oświetlenia

Stanowisko pracy

Przepisy BHP nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. Nie jest ono zaliczane do czynników szkodliwych, lecz jedynie do czynników uciążliwych.

Pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. W ten sposób spełni wymóg § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) i będzie mógł potwierdzić, iż pracownikom zostało zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Pomiary powinny być wykonane ponownie na tych stanowiskach pracy, na których poprzednie pomiary wykazały, że oświetlenie było niewystarczające, a także tam, gdzie zmieniono rodzaj źródła światła.

Drogi, mosty i tunele

Zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności przestrzeni publicznej, wymaga spełnienia określonych  wymagań dla oświetlenia. Innego oświetlenia potrzebują drogi i ulice, a innego place, czy alejki w parku.

Zarządcy miast i miasteczek podczas modernizacji oświetlenia ulicznego muszą kierować się regulacjami zawartymi w normach z serii PN-EN 13201:2007 „Oświetlenie dróg”. Obejmują one cztery arkusze dotyczące zagadnień związanych z oświetleniem ulicznym:

  • Część 1: Wybór klas oświetlenia,
  • Część 2: Wymagania oświetleniowe,
  • Część 3: Obliczenia oświetleniowe,
  • Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia.

Nasze przyrządy pomagają w pomiarze:

  • Oświetlenia ulic i tuneli.
  • Oświetlenia na stanowiskach pracy.
  • Oświetlenia w budynkach.
  • Oświetlenia dróg ewakuacyjnych.