Zastosowania

Pomiary BHP

Powszechnie wiadomo, że jakość środowiska pracy ma wielki wpływ na zdrowie człowieka. Aby ograniczyć wpływ czynników szkodliwych na pracownika, pracodawca powinien ocenić zagrożenia występujące w zakładzie pracy. Powinien dokonać pomiaru parametrów czynników szkodliwych fizycznych, chemicznych lub biologicznych, jeżeli występują w firmie lub zachodzi takie podejrzenie. Obowiązki te nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów … czytaj więcej

Hałas środowiskowy

Zgodnie z podziałem uwzględniającym środowisko, w którym hałas występuje, rozróżniamy hałas przemysłowy (w tym występujący w środowisku pracy), komunalny oraz komunikacyjny. Państwowa Inspekcja Sanitarna, jako instytucja zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575), powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, … czytaj więcej

Hałas pojazdów

Stale zwiększająca się ilość pojazdów samochodowych, jest powodem rosnącego ruchu na drogach, co powoduje zwiększanie się hałasu generowanego przez ruch uliczny. Szczególnie uciążliwe jest to dla ludzi mieszkających w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Mając to na uwadze, ustawodawca wprowadził obowiązek prawny określony art. 117 ustawy z dn. 27 kwietnie 2001 roku – Prawo ochrony środowiska jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./. Obowiązek ten … czytaj więcej

Hałas maszyn

Wszelkie maszyny i urządzenia w czasie swojej pracy emitują hałas do otoczenia. Poniżej podano dokumenty normatywne określające sposób pomiaru oraz dopuszczalny hałas emitowany do środowiska naturalnego i środowiska pracy. Dokumenty te obligują producentów, importerów i użytkowników do pomiarów hałasu i ewentualnego podejmowania stosownych działań technicznych.

Dyrektywa UE tzw. Hałasowa 2000/14/WE, wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Dyrektywie 2005/88/WE, została … czytaj więcej

Pomiary oświetlenia

Stanowisko pracy

Przepisy BHP nie określają częstotliwości przeprowadzania pomiarów natężenia oświetlenia na stanowisku pracy. Nie jest ono zaliczane do czynników szkodliwych, lecz jedynie do czynników uciążliwych.

Pracodawca powinien przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy. W ten sposób spełni wymóg § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa … czytaj więcej