Normy i akty prawne

Wybrane akty prawne i normy z dziedziny akustyki i drgań.

Dz.U.2018 poz. 376  Prawo o miarach (tekst jednolity).

Dz.U.2007 Nr 120, poz. 826 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dz.U.2002 Nr 179 poz. 1498 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

Dz.U.2014 poz. 112 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Normy:

PN-EN 61672 Elektroakustyka. Mierniki poziomu dźwięku.

PN-EN 61260 Elektroakustyka. Filtry pasmowe o szerokości oktawy i części oktawy.

PN-ISO 7196 Akustyka. Charakterystyka częstotliwościowa filtru do pomiarów infradźwięków.

PN-EN 60942 Elektroakustyka. Kalibratory akustyczne.

PN-EN ISO 4871 Akustyka. deklarowanie i weryfikowanie wartości emisji hałasu maszyn i urządzeń.

PN-EN ISO 3744 Akustyka. Wyznaczanie poziomów mocy akustycznej źródeł hałasu na podstawie pomiarów ciśnienia akustycznego.

PN-EN 61400-11 Turbozespoły wiatrowe – Część 11: Procedury pomiaru hałasu.

PN-EN ISO 9612 Akustyka. Wyznaczanie zawodowej ekspozycji na hałas. Metoda techniczna.

PN-EN ISO 8041 Drgania mechaniczne działające na człowieka. Mierniki.

PN-EN ISO 5349 Drgania mechaniczne. Pomiar i wyznaczanie ekspozycji człowieka na drgania przenoszone przez kończyny górne.

 

 

Normy związane z techniką świetlną i oświetleniową.

ISO/CIE 19476  Characterization of the performance of illuminance meters and luminance meters.

PN-EN 12464 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

PN-EN 12665 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia.