Hałas środowiskowy

Zgodnie z podziałem uwzględniającym środowisko, w którym hałas występuje, rozróżniamy hałas przemysłowy (w tym występujący w środowisku pracy), komunalny oraz komunikacyjny. Państwowa Inspekcja Sanitarna, jako instytucja zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r., Nr 90, poz. 575), powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, prowadzi zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny nad warunkami higienicznymi, w tym natężeniem szkodliwych czy uciążliwych czynników akustycznych, występujących w środowisku pracy, zamieszkania, nauczania i wypoczynku. Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz.982), Inspekcja Ochrony Środowiska jako instytucja podległa Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska.

Nasze przyrządy znakomicie nadają się do oceny zagrożenia hałasem w środowisku.

Są wykorzystywane do:

  • Tworzenia map hałasu w aglomeracjach.
  • Pomiarów hałasu w środowisku.
  • Oceny hałasu emitowanego do środowiska przez przemysł.
  • Pomiaru hałasu turbin wiatrowych i linii przesyłowych WN.
  • Pomiaru wpływu placu budowy na środowisko.
  • Pomiaru hałasu w budynkach mieszkalnych.