Oprogramowanie

Programy PC


rf1xx v2.22_pl - do luksomierzy serii 100.

RF200C v1.2 PL - do luksomierzy serii 200.

L420 v1.15 - Program do obsługi  L-420.

DDConf PL 32bit v1.3 - Konfiguracja dozymetrów.

DDConf PL 64bit v1.3 - Konfiguracja dozymetrów.

APMS-19 Raport v4.0 PL 

AS-200 RAPORT v2.24  (dla mierników do nr 1499)

AS-200 raport v3.00 (dla mierników od nr 1500)

DSA Monitor v2.53 PL

DSA Monitor v2.53 EN

DVA100 Konwersja v1.1 PL

FTDI USB driver  CDM v2.12.28 WHQL Certified

SonBoot v2.61 do zmiany oprogramowania.

bloader do zmiany oprogramowania (DD-40/41).


Oprogramowanie przyrządów

DSA-50 v2.2.0034 RS232 PL

DSA-50 v2.2.0034 USB PL

DSA-50 v2.2.0034 USB EN

L420_v2.0.0006

LMC-10_v1.0.0001

DD-41 v0.23

DVA-100 v2.1.0004