Baza wiedzy

Akustyka - podstawy

Hałas

Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane, nieprzyjemne i dokuczliwe dźwięki oddziaływujące na człowieka. Jako szkodliwy dla życia i zdrowia hałas jest uznawany za ważny czynnik decydujący o jakości środowiska.

Dźwięk

Fala akustyczna rozchodząca się w ośrodku sprężystym lub wrażenie słuchowe wywołane tą falą. Przyjmuje się, że człowiek słyszy dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 20 kHz. Drgania o mniejszej częstotliwości … czytaj więcej

Fotometria-podstawy

Klasa dokładności wg CIE i DIN 5032-7.

Maksymalne wartości podstawowych błędów dla luksomierzy w zależności od klasy dokładności przedstawiono w poniższej tabelce:

czytaj więcej

Normy i akty prawne

Wybrane akty prawne i normy z dziedziny akustyki i drgań.

Dz.U.2018 poz. 376  Prawo o miarach (tekst jednolity).

Dz.U.2007 Nr 120, poz. 826 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Dz.U.2002 Nr 179 poz. 1498 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

Dz.U.2014 poz. 112 Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia … czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

PYTANIE 1: Jak często należy wzorcować przyrządy pomiarowe?

ODPOWIEDŹ: SONOPAN zaleca wzorcowanie przyrządów pomiarowych minimum jeden raz w okresie 12 miesięcy.
Częstotliwość wzorcowania przyrządów pomiarowych zależy od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: zakres i intensywność użytkowania, ryzyko przekroczenia dopuszczalnych wartości błędu, koszt ewentualnych działań korygujących po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniu … czytaj więcej