Hałas maszyn

Wszelkie maszyny i urządzenia w czasie swojej pracy emitują hałas do otoczenia. Poniżej podano dokumenty normatywne określające sposób pomiaru oraz dopuszczalny hałas emitowany do środowiska naturalnego i środowiska pracy. Dokumenty te obligują producentów, importerów i użytkowników do pomiarów hałasu i ewentualnego podejmowania stosownych działań technicznych.

Dyrektywa UE tzw. Hałasowa 2000/14/WE, wraz z późniejszymi zmianami zawartymi w Dyrektywie 2005/88/WE, została wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska - Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202. Dyrektywa ta dotyczy maszyn i urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń (emitujących hałas do środowiska naturalnego), podlegających ograniczeniu oraz oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej, wyszczególnionych w załącznikach do niniejszej dyrektywy oraz zapewnienia w produkcji seryjnej ustalonego dopuszczalnego poziomu hałasu.

Dyrektywa UE tzw. Maszynowa 2006/42/WE, wdrożona do prawa polskiego Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn - Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1228. Dyrektywa ta określa wymagania dotyczące poziomu hałasu na stanowisku operatora oraz zawiera informacje dotyczące emitowanej przez maszyny i urządzenia mocy akustycznej, które należy zamieścić w ich dokumentacji.

Nasze przyrządy pomagają w:

  • Pomiarze hałasu maszyn i urządzeń.
  • Projektowaniu i doborze przegród dźwiękochłonnych.
  • Określaniu mocy akustycznej emitowanej przez maszyny i urządzenia.