Hałas pojazdów

Stale zwiększająca się ilość pojazdów samochodowych, jest powodem rosnącego ruchu na drogach, co powoduje zwiększanie się hałasu generowanego przez ruch uliczny. Szczególnie uciążliwe jest to dla ludzi mieszkających w pobliżu ciągów komunikacyjnych. Mając to na uwadze, ustawodawca wprowadził obowiązek prawny określony art. 117 ustawy z dn. 27 kwietnie 2001 roku – Prawo ochrony środowiska jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm./. Obowiązek ten nakazuje większym miastom tworzenie map akustycznych aglomeracji. Ma to na celu zmniejszenie hałasu oddziałującego na mieszkańców. Ponieważ mapa akustyczna powstaje na podstawie pomiarów dokonanych w wybranych punktach, w określonych warunkach i określonym czasie, jest poniekąd zobrazowaniem chwili. Nowością są systemy automatycznego przestrzennego monitorowania hałasu. Zadaniem takiego systemu jest ciągłe zbieranie danych pomiarowych o hałasie z poszczególnych źródeł liniowych, gromadzenie ich i udostępniane przez stronę www. Umożliwia to bieżącą obserwację zmian w rozkładzie hałasu na terenie aglomeracji. Na podstawie tych zmian mogą być podejmowane decyzje zmieniające organizację ruchu drogowego lub decyzje inwestycyjne dotyczące nowych obwodnic czy dróg tranzytowych.

Nasze przyrządy wykorzystywane są przy:

  • Tworzeniu map zagrożenia hałasem.
  • Systemach ciągłego monitoringu hałasu w aglomeracjach.
  • Pomiar hałasu pojazdów samochodowych podczas badań technicznych.